Hussar Solutions S.A.
ul. Puchalska 5
02-851 Warszawa

Regulamin

Regulamin przetwarzania danych

Hussar Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (02-851) przy ul. Puchalska 5(, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych.

Dane te będą przetwarzane przez Spółkę w celu podjęcia przez Spółkę niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Spółki, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką. Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie umowy. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Solutions z siedzibą w Warszawie (02-851) przy ul. Puchalska 5.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych podmiotom współpracującym ze Spółką w celu przetwarzania ich przez te jednostki dla potrzeb zawierania i wykonania umów i dla celów marketingowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od Hussar Gruppa S.A. oraz podmiotów współpracującym ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i drogą wiadomości smsowych informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażam również zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy zgodnie z w/w ustawą. Do kontaktu wskazuję m. in. podany przeze mnie w formularzu kontaktowym i należący do mnie adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto Spółka informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Hussar Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (02-851) przy ul. Puchalska 5.

 


Regulamin sklepu

Definicje stosowane w Regulaminie:

Właściciel: HUSSAR Solutions S.A.
Siedziba: ul.Puchalska 5, 02-851 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000637989, NIP: PL 113298534, REGON: 365446115, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN opłacony w całości.

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.hussar-innovations.com, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
 • Kurier – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.
 • Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

 

I. Przyjmowanie zamówień

 • Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.hussar-innovations.com,
 • Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

W zamówieniu Kupujący wskazuje:

 • zamawiane towary,
 • sposób dostawy i sposób płatności,
 • adres dostawy, opcjonalnie: adres na jaki ma zostać wystawiona faktura.

Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego:

 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
 • rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli lub wyższa
 • włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript
 • aktywne konto e-mail

II. Realizacja zamówienia

 • Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 • Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.
 • Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.
 • W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.
 • W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.
 • Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
 • Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia

III. Dostępność towarów

 • Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 • Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
 • Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

IV. Formy płatności

 • Zapłaty za towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.
 • Zapłaty za towar można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem lub dokonania odbioru osobistego. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

V. Dowód zakupu

 • Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży fakturę VAT, należy wypełnić odpowiednie pola formularza podczas składania zamówienia.
 • W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia oraz faksu lub adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana.

VI. Ceny

 • Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i ewentualnych opłat celnych i innych podobnych opłat.
 • Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 • Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 • Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
  Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

VII. Koszt dostawy

 • Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego. Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać dowolny inny sposób dostawy oraz inną formę płatności.
 • Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
 • Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Odbiór przesyłek

 • W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).
 • Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania towaru. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
 • Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane z fabrycznego opakowania nagrania audialne, wizualne oraz zapisane na nośnikach programy komputerowe.
 • Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 • Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.
 • Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 • Sklep Internetowy dokona zwrotu należności maksymalnie w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych na wskazane przez Kupującego konto bankowe. W przypadku gdy zapłata została dokonana za pośrednictwem systemu PayPal lub kartą płatniczą, zwrot może zostać dokonany odpowiednio poprzez system PayPal oraz na kartę płatniczą.

X. Gwarancja

 • Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
 • W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 • Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio – za pomocą Sklepu Internetowego.
 • Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.
 • Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.

XI. Niezgodność towaru z umową

 • Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
 • Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.
 • Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

XII. Dane osobowe

 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 • Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:
  1. Realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, za zgodą Kupującego – w celu informowania drogą elektroniczną o ofertach handlowych, nowościach czy promocjach sklepu,
  2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych,
  3. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia,
  4. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest HUSSAR Gruppa S.A.

XIII. Postanowienia końcowe

 • Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 • Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 • Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 • Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).